Главная
процес   числівники   шкіри   питання,   стихи   bleeding   монома   Грип   спосіб   своєрідність   гідробокс   шляхів   Принесли   1999   бізнесу   сукні   «мезоліт»   оцінюван   фурнітура   Фінансов?   року   матки   юшка   Ангіна   інформаційна  
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Бухгалтерія
Договори
Охорона праці
Посадові інструкції
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
Вітаміни в перші роки життя 
Біль у шлунку. Коли організм просить про допомогу 
Колекторські компанії 
Західна - європейська програма спортивних бальних танців 
Багатий внутрішній світ 
Що таке храп і як з ним боротися 
Рідна мова 7 клас Олександра Глазова, Юрій Кузнецов. Вправа 343. 
как взломать ответы на билет на олимпокс
5 способів перемогти втому 
«Методы и средства защиты компьютерной информации», вопросы к зачету 
Фізіотерапія відмінний спосіб підтримати здоров’я 
Великі секрети про маленький животик 
Самі модні джинси наступаючого сезону 
Передчасне сім’явивергання, що під цим розуміють сьогодні 
Утро в Донецке 
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.  
Поняття творчості свободи і відповідальності 
We Learn English, 7 class, Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Хміль - лікар для жирної шкіри 
Фуд - Розвідка 
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Договори
ДОГОВОР об учреждении Общества с ограниченной ответственностью
руководствуясь действующим законодательством Украины решили учредить Общество с ограниченной ответственностью " Пупки-дубки " (далее именуется "Общество"), на нижеприведенных условиях, для чего на основании ст. 142 Гражданского кодекса Украины заключили настоящий Договор об учреждении Общества следующее:


ДОГОВОР
   об учреждении Общества с ограниченной ответственностью
   "Пупки-дубки"
    г. Киев 2012 год
   
   
   Мы, нижеподписавшиеся:
   1) физическое лицо – _______________________________,
   2) физическое лицо – _____________________________
   3) физическое лицо-____________________
   4) физическое лицо -____________________________________________,
   руководствуясь действующим законодательством Украины решили учредить Общество с ограниченной ответственностью " Пупки-дубки " (далее именуется "Общество"), на нижеприведенных условиях, для чего на основании ст. 142 Гражданского кодекса Украины заключили настоящий Договор об учреждении Общества следующее:
   
   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   
   1.1. Настоящий Договор не является учредительным документом Общества.
   1.2. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в банковских учреждениях, бланки, торговую марку (знак для товаров и услуг), может от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и связанные с ними неимущественные права,
   1.3. Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Украины, настоящим Договором, а также внутренними актами Общества правилами, процедурами, правилами и другими локальными актами.
   1.4. Общество приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
   
   2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.
   
   2.1. Наименование Общества:
   Полное название: Общество с ограниченной ответственностью «Пупки-дубки»,
   Сокращенное название: ООО «Пупки-дубки»
   2.2. Местонахождение: __________________________
   
   3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
   
   3.1. Общество создается с целью получения прибыли путем осуществления производства, торговой и посреднической деятельности, выполнения работ и оказания услуг, осуществления внешнеэкономической деятельности.
   3.2. Предмет деятельности Общества:
   предусмотрен Уставом Общества
   
   4. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ
   
   4.1. Для обеспечения деятельности Общества Уставной капитал Общества может образовываться из денежных средств и иных вещей и / или имущественных прав (зданий, сооружений, оборудования)
   4.2. Уставной капитал Общества составляет : _______________ гривен.
   4.3. Распределение Уставного капитала между Участниками происходит следующим образом:
   4.3.1___________________ владеет ____% Уставного капитала Общества, что составляет _________ грн.
   4.3.2. __________________ владеет ____ % Уставного капитала Общества, что составляет _________ грн
   4.3.3._________________ владеет долей в ____% Уставного капитала Общества, что составляет ____ грн.
   4.3.4._________________ владеет долей в ____% Уставного капитала Общества, что составляет ____ грн.
   
   4.3.5. Состав вкладов Участников является следующим:
   
   
   
   4.3.7. Порядок внесения Участниками вкладов:
   ________________ и __________________ вносят при подписании договора часть в размере ____, оставшуюся часть Уставного капитала _______________и ____________ вносят в течение ___ месяцев со дня подписания данного договора.
   4.3.8. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю (ее часть) одному или нескольким участникам этого же общества или третьим лицам, только при согласии всех учасников Общества. Участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли (ее части) участника, уступившего ее, пропорционально размерам их долей в Уставном капитале Общества или в другом согласованном между ними размере.
   5.5. При передаче доли (ее части) третьему лицу происходит одновременный переход к нему всех прав и обязанностей, принадлежавших участнику, который отступил ее полностью или частично.
   5.7. Доля Участника Общества после полного внесения им вклада может быть приобретена самим Обществом. В этом случае оно обязано передать ее другим участникам или третьим лицам в срок, не превышающий одного года. В течение этого периода распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на общем собрании участников производятся без учета доли, приобретенной Обществом.
   5.10. Увеличение уставного капитала Общества допускается после внесения всеми его участниками вкладов в полном объеме.
   
   
   6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ
   6.1. Участники имеют право:
   6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества.
   6.1.2. Выдвигать на рассмотрение органов управления Общества предложения по вопросам деятельности Общества.
   6.1.3. Получать данные и сведения о деятельности Общества, состояния его имущества, размеров прибылей и убытков. По требованию Участника Общество обязано предоставлять ему для ознакомления годовые балансы, отчеты общества о его деятельности, протоколы собраний.
   6.2. Участники Общества обязаны:
   6.2.1. Выполнять свои обязательства перед Обществом.
   6.2.2. Не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
   6.2.3. Содействовать деятельности Общества.
   6.2.4. Своевременно вносить вклады в размере, порядке и способом, которые предусмотрены настоящим Договором.
   6.3. Для выполнения задач и достижения целей, предусмотренных настоящим Договором и Уставом, Общество имеет право:
   6.3.1. От своего имени совершать сделки, в том числе договоры купли-продажи, мены (бартера), подряда, аренды, хранения, поручения, приобретать имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом и ответчиком в суде, совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству Украина.
   6.3.2. Самостоятельно устанавливать цены на товары, работы и услуги, которые реализуются и предоставляются Обществом;
   6.3.3. Привлекать для выполнения работ (оказания услуг) специалистов, в том числе и иностранных, на основании договора подряда, поручения, трудовых договоров и иных договоров с оплатой труда по договоренности сторон.
   6.3.4. Пользоваться на договорной основе банковским кредитом и предоставлять банку право использовать свои свободные денежные средства.
   6.3.5. Получать заем от Участников и других физических и юридических лиц в установленном законодательством Украины порядке.
   6.3.6. Предоставлять беспроцентные займы работникам и Участникам в порядке, предусмотренном законодательством.
   
   7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ
   7.1. Чистая прибыль, полученная после уплаты процентов по кредитам, оплаты расходов на оплате труда наемных работников, уплаты налогов и других платежей в бюджет, остается в полном распоряжении Общества, которое в соответствии с учредительными документами определяет направления его использования.
   7.2. Выплата части прибыли производится один раз в год по итогам календарного года.
   7.3. Соответствующие выплаты выплачиваются в течение первого квартала года, следующего после отчетного года.
   7.4. Соответствующие выплаты выплачиваются в наличной или безналичной форме на счет, указанный Участниками.
   7.5. Условия оплаты выплат могут изменяться в соответствии с решением Собрания Участников.
   
   8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
   8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание учасников.
   8.2. Порядок проведение собрания.
   8.2.1. Участники уведомляются о проведении Собрания Участников персонально с указанием времени и места проведения собрания и повестки дня. Сообщение должно быть сделано не менее чем за тридцать дней до созыва Собрания Участников.
   8.2.2. Любой из Участников Общества вправе требовать рассмотрения вопроса на собрании участников при условии, что оно было им поставлено не позднее чем за 25 дней до начала собрания. Не позднее чем за 7 дней до созыва собрания Участникам Общества должна быть предоставлена возможность ознакомиться с документами, внесенными в повестку дня.
   8.3. Созыв Собрания Участников.
   8.3.1. Собрание Участников Общества созывается Председателем Общества два раза в год.
   8.3.2. В случае неплатежеспособности общества, а также возникновение угрозы значительного сокращения уставного капитала Председателем Общества созывается внеочередное Собрание Участников.
   8.4. Исполнительным органом Общества, который осуществляет управление его текущей деятельностью является Директор.
   8.4.1. Директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены к компетенции Собрания Участников. Собрание Участников могут принять решение о передаче части прав, которые принадлежат им, к компетенции Директора.
   8.4.2. Директор находится в подчинении собрания участников и организует выполнение их решений. Директор не вправе принимать решения, обязательные для Участников Общества.
   8.4.3. Директор имеет право:
   • без доверенности осуществлять действия от имени Общества;
    • заключать договоры, не превышающих 200000 грн. с одним контрагентом за один день и оказывать юридические действия от имени Общества, выдавать доверенности, открывать и использовать счета Общества в банках;
   • утверждать Правила внутреннего трудового распорядка;
   • принимать и увольнять работников;
   • решать другие вопросы в пределах прав, предоставленных ему Собранием Участников.
   
   9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
   
   9.1. Споры между Участниками Общества решаются путем переговоров. В случаях недостижения согласия спор разрешается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины.
   
   10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
   
   10.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем реорганизации (слияния, присоединения, раздела, преобразования) или ликвидации.
   10.2. Имущество, переданное обществу участниками в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.
   10.3. Ликвидация считается завершенной, а Общество таким, что прекратило свою деятельность с момента внесения записи об этом в Государственный реестр.
   
   11. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
   11.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором и Уставом Общества, Участники руководствуются действующим законодательством Украины.
   
   ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:
   


Автор: ukrix | Відгуки: 3 | Перегляди: 3211 | 19/06/2012 Документи для роботи - Договори

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
ДОГОВОР ПОДРЯДА
одрядчик обязуется выполнить на условиях, определенных в данном Договоре Подряда (далее – Договор) ____________________________ (далее за текстом этого Договора – Работы), а Заказчик обязуется принять выполненные надлежащим образом работы и оплатить их стоимость Подрядчику на условиях, определенных данным Договором.

Автор: ukrix |Відгуки:5 | Перегляди:4243 | 22/10/2011 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное платное пользование жилое помещение,

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3147 | 26/03/2012 Документи для роботи - Договори
Цивільно-правовий договір
Виконавець виконує роботу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи, не має права на одержання допомоги із соціального страхування, не сплачує страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:2993 | 25/02/2012 Документи для роботи - Договори
Договор аренды оборудования у физического лица
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР получает в платное пользование для осуществления хозяйственной деятельности имущество, именуемое в дальнейшем ООБОРУДОВАНИЕ, наименование, количество и комплектность которого определяется по соглашению СТОРОН в спецификации

Автор: ukrix |Відгуки:3 | Перегляди:10536 | 27/03/2011 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР экспедирования на автомобильные перевозки
Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон при выполнении Экспедитором в интересах Перевозчика услуг, связанных с организацией перевозки грузов в городском, междугородном международном сообщении.

Автор: ukrix |Відгуки:2 | Перегляди:4737 | 06/04/2011 Документи для роботи - Договори