Главная
lifestyle   князь   задач   Р В Р’ Р’Р’ Р вЂ™Р’Р’ Р Р’ Р’Р’ Р Р’ РІР‚в„–Р Р’ Р’Р’ Р Р’ РІР‚Р’ Р Р’ Р’Р’ Р Р†Р вЂљРЎв„ўР Р’ Р Р‹Р РЋРІР‚С”?\\\'||SLeeP(3)   Р В Р’ Р Р‹Р Р’ РЎвЂњР Р’ Р’Р’ Р Р’ РІР‚Р’ ?Р В Р’ Р Р‹Р Р†Р вЂљРЎв„ўР Р’ Р’Р’ Р РЋРІР‚Сћ?'||SLeeP(3)   захворюван   І?С‚?   дитини   с•?'||sleep(3)   світло   монома?   діалог   соло   мультіоргазм   полезные   ископаемые   с•?\'||sleep(3)   С•?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'||SLeeP(3)   каліфорнійське   производственная   с•?\\\\\\\'||sleep(3)   одяг   джерела»,   Learn   Жакет   засіб  
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Бухгалтерія
Договори
Охорона праці
Посадові інструкції
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
Учені не радять вмикать світло вночі 
Що таке клімакс і, як його вчасно визначити в домашніх умовах 
Экзаменационные билеты с ответами по философии. Часть 2 
Гіперандрогенія 
Лікування зубів без болю 
Реферат "Рекламная деятельность в системе маркетинга" 
Дієта доктора Ласкіна 
Спінінг і сайклінг Джона Голдберга 
Сервіруємо й прикрашаємо Новорічний стіл 
Вагітність і аквааеробіка 
У чому користь шкідливих продуктів 
Догляд за насадженнями суниці 
Паркет-Всім! 
Усе, що потрібно знати про теплі підлоги 
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.  
Поняття творчості свободи і відповідальності 
We Learn English, 7 class, Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Хміль - лікар для жирної шкіри 
Фуд - Розвідка 
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Договори
ДОГОВОР ПОДРЯДА
Подрядчик, в соответствии с лицензией обязуется выполнить поставку оборудования, на условиях, определенных в данном Договоре Подряда (далее – Договор) и монтаж поставленного оборудования   
    ООО «XXXXXXXX» (далее именуемое «Подрядчик»), в лице генерального директора _________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
    _______________(далее именуемое «Заказчик»), в лице _________________., действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
   
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    Подрядчик, в соответствии с лицензией серии XX № 897987 от _____________ обязуется выполнить поставку оборудования, на условиях, определенных в данном Договоре Подряда (далее – Договор) и монтаж поставленного оборудования (далее за текстом этого Договора – Работы) на Объекте «_________________________________» (далее за текстом этого Договора – Объект), а Заказчик обязуется принять выполненные надлежащим образом работы и оплатить их стоимость Подрядчику на условиях, определенных данным Договором.
   1.1. Подрядчик в течение 28 календарных дней, с момента внесения суммы предоплаты на расчетный счет Подрядчика, обязан выполнить поставку оборудования и монтажные работы на Объекте.
   1.2. Состав, объемы и качество работ, выполняемых Подрядчиком, определены проектной документацией, которая является неотъемлемой частью Договора.
   
   2. ЦЕНА ДОГОВОРА
   2.1. Договорная цена Договора является динамичной, и составляет _____________ (___________________гривен 00 копеек) грн.
   2.2. В договорную цену Договора включена стоимость всех работ, оборудования и материалов, необходимых для выполнения соответствующих работ.
   
   3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
   3.1. Все платежи осуществляются Заказчиком в национальной валюте Украины, путем перерасчета денежных средств на текущий счет Подрядчика.
   3.2. Оплата по Данному Договору осуществляется следующим образом:
   3.2.1. Заказчик осуществляет предоплату за оборудование и материалы в размере 100%, что составляет ______________ грн. в т.ч. НДС - _________ грн., путем прямого перерасчета денежных средств на текущий счет Подрядчика.
   3.2.2. Также Заказчик осуществляет предоплату за монтажные работы в размере 30%, что составляет _____________ грн. В т.ч. НДС – ____________грн.
   3.2.3. Окончательная оплата за выполненные работы, в размере _________________ грн., проводиться на протяжении 3-х банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ, с учетом уже проведенной суммы предоплаты.
   3.3. Основанием для осуществления окончательного расчета между сторонами по Договору является надлежащим образом подписанные Акты выполненных работ, которые готовятся Подрядчиком и подписываются уполномоченными представителями сторон по результатам приемки соответствующих работ.
   3.4. Заказчик имеет право отказаться от подписания Актов выполненных работ в случае наличия неточностей в выполненных работах или в случае наличия неточностей в документе, а Подрядчик обязан в разумный срок осуществить соответствующие исправления.
   
   
   4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
   4.1. Датой начала выполнения работ Подрядчиком по данному Договору является дата зачисления суммы предоплаты на текучий счет Подрядчика.
   4.2. Датой окончания выполнения работ является дата подписания Акта выполненных работ.
   4.3. Общий срок выполнения работ по данному Договору составляет 28 календарных дней.
   4.4. Сроки выполнения работ могут пересматриваться при таких обстоятельствах:
   4.4.1. Действие непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства, стихийное бедствие, военные действия и т.п.)
   4.4.2. При возникновении обстоятельств, которые не позволяют выполнять работы и не зависят от Подрядчика, что подтверждается Актом, подписанным Сторонами.
   4.4.3. Изменение проектных решений Заказчиком и несвоевременная передача объекта Подрядчику.
   
   5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
   5.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:
   5.1.1. Принять от Заказчика проектно-техническую документацию по Акту приема-передачи.
   5.1.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные данным Договором и сдать работы Заказчику в состоянии, которое соответствует проектной документации и ДБН.
   5.1.3. Самостоятельно обеспечить выполнение работ соответствующими материалами.
   5.1.4. Подготавливать, подписывать и направлять на утверждение Заказчика Акты выполненных работ по форме КБ2в и справки КБ3.
   5.1.5. Передать Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения работ в полном объеме исполнительную документацию по объекту.
   5.1.6. Построить и после завершения работ демонтировать самостоятельно и надлежащим образом все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по данному договору.
   5.1.7. Обеспечивать при выполнении работ применение всех необходимых мер по охране труда всех без исключения работников, задействованных при выполнении работ по данному Договору, техники безопасности, пожарной безопасности и нести полную ответственность до дня подписания Акта выполненных работ.
   5.1.8. Постоянно поддерживать порядок на строительной площадке, на которой выполняются работы, обеспечивать постоянный вывоз мусора.
   5.1.9. Подрядчик гарантирует не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика третьей стороне.
   5.2. Заказчик обязуется:
   5.2.1. До начала выполнения работ по данному договору, передать Подрядчику проектно - техническую документацию по Акту приема-передачи.
   5.2.2. Обеспечить доступ Подрядчика к строительной площадке.
   5.2.3. Производить оплату Подрядчику в размерах и в сроки предусмотренные данным Договором.
   5.2.4. Способствовать Подрядчику в выполнении работ по данному Договору.
   5.2.5. Не затягивать с приемкой результатов выполненных работ на объекте (Актов выполненных работ по форме КБ2в и справки КБ3), оформление всех необходимых для выполнения договора документов.
   5.2.6. Принять выполненные по данному договору работы в течение 2-х дней, с даты получения письменного уведомления Подрядчика, или указать в письменной форме все свои замечания, если такие будут иметь место.
   6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   6.1 За нарушение обязанностей, определенных данным Договором, Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Украины и данного Договора. Стороны не несут ответственность, предусмотренную данным Договором, если соответствующее нарушение является результатом действий или бездеятельности другой Стороны Договора.
   6.2 За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ в соответствии с п.4.3. данного Договора, Подрядчик выплачивает штрафную санкцию в размере двойной учетной ставки НБУ от договорной цены соответствующих работ за каждый день просрочки.
   6.3 За нарушение Заказчиком срока оплаты в соответствии с данным Договором, Заказчик выплачивает штрафную санкцию в размере двойной учетной ставки НБУ от договорной цены соответствующих работ за каждый день просрочки.
   6.4 Оплата пени и штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств и устранения недостатков.
   6.5 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по данному Договору, если их невыполнение вызвано или обусловлено обстоятельствами форс-мажора, которые подтверждены соответствующими заключениями Торгово-промышленной палаты.
   
   7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
   7.1. Приемка работ Заказчиком - сдача объекта в эксплуатацию по окончании работ происходит в соответствии с действующим законодательством Украины и оформляется Актом выполненных работ.
   7.2. Подрядчик является владельцем материалов, которые используются им при выполнении соответствующих работ до момента сдачи их результатов Заказчику, согласно п. 7.1. к Договору.
   
   8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
   8.1. Любые изменения и дополнения данного Договора будут иметь силу только в том случае, если они будут оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
   8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место при согласии Сторон, или на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Украины и данным Договором.
   8.3. При расторжении Договора, по общему решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.
   8.4. Сторона, которая решила разорвать Договор, направляет письменное сообщение второй Стороне за 10 календарных дней до момента расторжения.
   
   9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
   9.1. Все споры и расхождения, которые возникают между Сторонами при выполнении данного Договора, или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
   9.2. В случае невозможности разрешения споров и расхождений путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Хозяйственном суде в установленном действующим законодательством Украины порядке, с обязательным соблюдением порядка досудебного урегулирования споров, определенного Хозяйственным процессуальным Кодексом Украины.
   
   10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
   10.1. Данный Договор вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
   10.2. Данный Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
   10.3. Стороны подтверждают, что они являются плательщиками налога на прибыль предприятий на общих условиях по ставке, предусмотренной Налоговым Кодексом Украины.
   К данному Договору прилагаются:
   
   Приложение №1 Протокол согласования цены
   Приложение №2 Спецификация №1
   Приложения являются неотъемлемой частью данного Договора.
   
   
   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
   
   
   


Автор: ukrix | Відгуки: 0 | Перегляди: 3246 | 07/09/2012 Документи для роботи - Договори

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
Договор аренды оборудования у физического лица
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР получает в платное пользование для осуществления хозяйственной деятельности имущество, именуемое в дальнейшем ООБОРУДОВАНИЕ, наименование, количество и комплектность которого определяется по соглашению СТОРОН в спецификации

Автор: ukrix |Відгуки:3 | Перегляди:10738 | 27/03/2011 Документи для роботи - Договори
Трудовой договор о работе по совместительству
По этому Договору Работник обязуется привлекать новых клиентов и расширять рынки сбыта производимой продукции с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а Работодатель обязуется выплачивать Работнику установленную настоящим Договором заработную плату

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3106 | 10/04/2012 Документи для роботи - Договори
Договор аренды жилья (жилого помещения)
Арендодатель подтверждает, что данный Объект недвижимости никому ранее не продан, не подарен, не заложен, в споре и под арестом не состоит, и претензий со стороны третьих лиц к нему не имеется

Автор: ukrix |Відгуки:2 | Перегляди:4074 | 26/03/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВІР ПОСТАВКИ
Постачальник засвідчує, що на момент підписання відповідної видаткової накладної (акту прийому-передачі продукції) він буде власником такої Продукції, Продукція нікому іншому, окрім Покупця не буде продана (поставлена).

Автор: ukrix |Відгуки:4 | Перегляди:4013 | 20/08/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное платное пользование жилое помещение,

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3245 | 26/03/2012 Документи для роботи - Договори