Главная
ограждения   геміпарез   Рідн?   English,   рілейшнз   інститутка   осмомисл   шопен   инфраструктура   Суглоб   захворюван   оцінюван?   ПОРУШЕНН?   україна   псевдо   оренд   франція   дорогою   сполучник   вирусы   многочленів   o.i.   алгебр?   олів   дитини  
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Бухгалтерія
Договори
Охорона праці
Посадові інструкції
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
Як почати жити разом 
Фарбування стін 
Види будівельної техніки, або В чому різниця між самоскидом і бульдозером 
Як підібрати одяг по фігурі (частина 4) 
Нежить у дитини. Що очікувати і як діяти 
Екстракорпоральне запліднення 
Строга дієта й повне голодування - за й проти 
Зоряний фітнес (2) 
Аматорів картоплі фрі дієта 
Хвороби- одні на двох 
Другий триместр вагітності 
Розвиток плода 
П’ять причин переїдання 
Чорно-білий дизайн нігтів, модна графіка 
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.  
Поняття творчості свободи і відповідальності 
Хміль - лікар для жирної шкіри 
Фуд - Розвідка 
We Learn English, 7 class, Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Посадові інструкції
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ директора коммерческого
Настоящая должностная инструкция (далее – инструкция) определяет функцио-нальные обязанности, права и ответственность директора коммерческого


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1.1. Настоящая должностная инструкция (далее – инструкция) определяет функцио-нальные обязанности, права и ответственность директора коммерческого.
   1.2. Инструкция разработана на основании Справочника квалификационных характери-стик профессий работников – Выпуск 1. Профессии работников, являющихся общими для всех видов экономической деятельности, утвержденного приказом Минтруда Украины от 16.02.1998 с изменениями, утвержденными Минтруда Украины 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 с учетом требований Закона Украины “Об охране труда” (но-вая редакция от 21.11.2002 № 229-IV), согласно статье 13 которого в должностных инструкциях должны быть определены обязанности по вопросам охраны труда, права и ответственность должностных лиц за выполнение возложенных на них функций.
   1.3. Директор коммерческий назначается на должность и увольняется с должности в ус-тановленном действующим трудовым законодательством порядке по приказу директора.
   1.4. Директор коммерческий подчиняется непосредственно директору предприятия.
   1.5. Квалификационные требования.
    Полное высшее образование соответствующего направления подготовки (магистр, специалист). Последипломное образование в области управления. Стаж работы по професси-ям руководителей нижнего уровня: для магистра - не менее 2 лет, специалиста - не менее 3 лет.
   1.6. Директор коммерческий должен знать:
   1.6.1. Законы, постановления, указы, распоряжения, решения и прочие нормативно-правовые акты органов государственной власти и местного самоуправления, регулирующие порядок деятельности предприятия.
   1.6.2. Порядок заключения и выполнения хозяйственных договоров.
   1.6.3. Профиль, специализацию и особенности структуры предприятия.
   1.6.4. Перспективы технического, технологического и экономического развития отрасли и предприятия.
   1.6.5. Основы технологии производства продукции предприятия.
   1.6.6. Порядок разработки и утверждения планов хозяйственно-финансовой деятельно-сти.
   1.6.7. Методы хозяйствования и управления предприятием.
   1.6.8. Опыт работы по установлению контактов с поставщиками, порядок ведения учета и составления отчетов о хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.
   1.6.9. Организацию финансовой работы, материально-технического обеспечения, транспортного обслуживания и сбыта продукции.
   1.6.10. Организацию погрузочно-разгрузочных работ.
   1.6.11. Порядок разработки нормативов оборотных средств, норм затрат и запасов то-варно-материальных ценностей.
   1.6.12. Экономику, ценовую и рекламную политику, организацию производства, труда и управления.
   1.6.13. Законодательство Украины по охране труда, трудовое законодательство Украи-ны.
   
   2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
   2.1. Функциональные обязанности директора коммерческого определены на основе ква-лификационной характеристики данной должности.
   2.2. Директор коммерческий:
    2.2.1. Определяет, планирует и координирует работу хозяйственно-финансовой дея-тельности предприятия в сфере материально-технического обеспечения, приобретения и хра-нения сырья, сбыта продукции по договорам снабжения, транспортного и административно - хозяйственного обслуживания и обеспечивает эффективное использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их затрат, ускорение оборота оборотных средств.
    2.2.2. Принимает меры по своевременному заключению договоров с поставщиками и потребителями, расширению хозяйственных связей, обеспечивает выполнение задач и обяза-тельств по снабжению продукции (относительно количества, номенклатуры, ассортимента, ка-чества, сроков и других условий поставок).
   
   
   2.2.3. Осуществляет контроль за выполнением плана реализации продукции, матери-ально-технического обеспечения предприятия, планов по прибыли и других финансовых пока-зателей, за правильным использованием оборотных средств и целевым использованием бан-ковского кредита, прекращением производства продукции, которая не будет иметь сбыта.
    2.2.4. Руководит разработкой мероприятий по ресурсосбережению и комплексному ис-пользованию материальных ресурсов, усовершенствованию нормирования затрат сырья, ма-териалов, оборотных средств и запасов материальных ценностей, улучшению экономических показателей работы предприятия, повышению рентабельности производства, укреплению фи-нансовой дисциплины и хозяйственного расчета, предотвращению образования сверхнорма-тивных запасов товарно-материальных ценностей, а также перерасходов материальных ресур-сов.
    2.2.5. Контролирует своевременное выполнение задач и обязательств по поставкам продукции и их соответствие хозяйственным договорам, изучает перспективы спроса на изде-лия, которые выпускает предприятие.
    2.2.6. Организовывает работу складского хозяйства, создает условия для надлежащего хранения материальных ресурсов и готовой продукции.
    2.2.7. Обеспечивает рациональное использование всех видов транспорта, усовершенст-вование погрузочно-разгрузочных работ, принимает меры по максимальному оснащению этой службы необходимыми механизмами и устройствами.
    2.2.8. Организовывает работу по использованию и реализации вторичных ресурсов и побочных продуктов.
    2.2.9. Обеспечивает своевременное составление денежно-финансового и других расче-тов, установленной отчетности о выполнении планов материально - технического снабжения, работы транспорта, сбыта готовой продукции и финансовой деятельности.
   2.2.10. Обеспечивает:
   а) наличие материальных ресурсов для выполнения мероприятий, направленных на до-ведение условий и безопасности труда до нормативных требований, повышение существующе-го уровня охраны труда;
   б) рациональное и эффективное использование средства, выделенных на выполнение мероприятий по охране труда.
   2.2.11. Организовывает:
   а) работу подчиненных ему служб и структурных подразделений по разработке перспектив-ных и годовых планов материального обеспечения и финансирование работ по охране труда;
   б) изучает состояние охраны труда с учетом перспективы развития предприятия.
   2.2.12. Принимает участие в разработке:
   а) комплексного плана социально-экономического развития предприятия;
   б) раздела “Охрана труда” в коллективном договоре (соглашении) предприятия.
   2.2.13. Обеспечивает:
   а) соблюдение требований нормативных актов по охране труда, а также приказов и предписаний служб государственного контроля, ведомственного и регионального контроля по охране труда в подчиненных подразделениях во время выполнения всех погрузочно-разгрузочных и складских работ;
   б) правильную и безопасную эксплуатацию грузозахватных приспособлений, грузоподъ-емных машин и механизмов;
   в) наличие технологической документации на погрузочно-разгрузочные работы, которые выполняются подчиненными подразделениями;
   г) наличие плакатов, знаков, надписей, которые касаются вопросов безопасного выпол-нения погрузочно-разгрузочных и складских работ;
   д) своевременное внедрение в подчиненных подразделениях машин, механизмов с про-граммным управлением и средств механизации, улучшающих условия труда и снижающих производственный травматизм.
    2.2.14. Внедряет в производство новые виды усовершенствованной оградительной тех-ники, защитные блокировочные устройства автоматического действия на разных видах обору-дования.
    2.2.15. Осуществляет анализ причин аварий, травматизма, профессиональной заболе-ваемости работников, связанных с выполнением погрузочно-разгрузочных и складских работ.
   2.2.16. Обеспечивает своевременное обучение, аттестацию и проверку знаний персона-ла, который осуществляет погрузочно-разгрузочные и складские работы.
   
   2.2.17. Организовывает своевременно:
   а) разработку инструкций по безопасному ведению погрузочно-разгрузочных и складских работ, принимает участие в разработке инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, обеспечении ими рабочих мест; предоставляет практическую помощь руководителям производственных подразделений в составлении этих инструкций;
   б) обучение, инструктаж и проверку знаний персонала подчиненных подразделений по вопросам охраны труда.
   2.2.18. Принимает участие в работе комиссии по проверке состояния охраны труда на предприятии по направлению своей деятельности.
   
   3. ПРАВА
   3.1. Директор коммерческий имеет право:
   а) контролировать выполнение плана материального обеспечения предприятия, в том числе для выполнения мероприятий, направленных на доведение условий и безопасности тру-да до нормативных требований;
   б) контролировать правильность и целевое расходование средств, выделенных на вы-полнение мероприятий по охране труда;
   в) контролировать выполнение мероприятий по охране труда коллективного договора (со-глашения).
   г) подавать директору предприятия предложения по привлечению к ответственности зло-стных нарушителей правил охраны труда, должностных лиц, которые расходуют средства, вы-деленные на мероприятия по охране труда, не по назначению, а также поощрению работников, оказывающих содействие улучшению состояния охраны труда на производстве.
   
   4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
   4.1. Несет ответственность за выполнение возложенных на него этой инструкцией обя-занностей. За недобросовестное отношение к выполнению своих обязанностей может привле-каться к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.
   4.2. Несет персональную ответственность за создание безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах работников подчиненных подразделений, реализацию комплексных мероприятий по улучшению условий и безопасности труда по направлению своей деятельно-сти.
   4.3. За нарушение законов и других нормативно-правовых актов об охране труда, созда-ние препятствий в деятельности должностных лиц органов государственного надзора за охра-ной труда, а также представителей профсоюзов, их организаций и объединений директор ком-мерческий может привлекаться к дисциплинарной, административной, материальной, уголов-ной ответственности в соответствии с законом.
   
   5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
   5.1. В своей работе подчиняется директору предприятия.
   5.2. Координирует работу подчиненных нему служб и подразделений.
    5.3. Организовывает работу подчиненных ему служб и структурных подразделений по разработке перспективных и годовых планов производства и реализации продукции, матери-ально-технического снабжения, финансовых планов предприятия, а также нормативных доку-ментов по материальному обеспечению качества продукции, организации хранения и транс-портирования сырья, сбыта готовой продукции.
   5.4. По вопросам охраны труда директор коммерческий организовывает и контролирует выполнение предписаний и требований органов государственного надзора за охраной труда, службы охраны труда предприятия по направлению своей деятельности.
   
   СОГЛАСОВАНО:
   


Автор: ukrix | Відгуки: 0 | Перегляди: 3760 | 20/09/2011 Документи для роботи - Посадові інструкції

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
Должностная инструкция главного специалиста отдела маркетинга
На должность Главного специалиста отдела маркетинга назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы в области сбыта не менее 2 лет.

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:4162 | 29/07/2012 Документи для роботи - Посадові інструкції
Должностная инструкция менеджера отдела маркетинга
На должность менеджера назначается лицо, имеющее профессиональное (экономическое) образование, (высшее; среднее) подготовку по менеджменту, стаж работы по специальности не менее 1 года)

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3123 | 29/07/2012 Документи для роботи - Посадові інструкції
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ главного инженера
Настоящая должностная инструкция (далее – инструкция) определяет функциональные обязанности, права и ответственность главного инженера.

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:4476 | 20/09/2011 Документи для роботи - Посадові інструкції
Обязанности Администратора салона красоты
Осуществление координирующей работы по эффективному и культурному обслуживанию клиентов, созданию для них комфортных условий. Консультирование клиентов по оказываемым услугам в салоне красоты. Продажа.

Автор: ukrix |Відгуки:6 | Перегляди:6888 | 27/03/2011 Документи для роботи - Посадові інструкції
Описание обязанностей Косметолога в салоне красоты
Осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к организации работы косметологического кабинета и рабочего места косметолога. Обеспечивает инфекционную безопасность клиентов и персонала салона красоты.

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:7090 | 27/03/2011 Документи для роботи - Посадові інструкції