Главная
реферат   скло   роботи   племінний   сімейні   монома?   жирна   пруд   стоматологія   контрольні   WRITE   міома   розфарбувати   тромбоцити   ограждения   візитна   английский   href=   холестерин   вік»,   Монтиньяк   пародонтоз   17.3   жіночі   Вправ  
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Бухгалтерія
Договори
Охорона праці
Посадові інструкції
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
Гіпоплазія щитовидної залози 
2 блюда з легенів 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ із курсу “Основи бізнесу”  
Усе, що потрібно знати про теплі підлоги 
Будемо в тоні! Про вибір тонального крему 
Сучасна процедура імплантації зубів 
Alla Nesvit English 8 class (Алла Несвіт, Англійська мова, 8 клас)  
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ юрисконсульта  
Кефір може захистити дитину від алергії 
Учені виявили нові наслідки абортів 
Скелі Мохер в Ірландії - найвищі скелі Європи.  
Заміж за багатого 
Стрижка 
Японське весілля - ритуал, відшліфований століттями 
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.  
Поняття творчості свободи і відповідальності 
Хміль - лікар для жирної шкіри 
Фуд - Розвідка 
We Learn English, 7 class, Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Договори
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателя электрооборудование (в дальнейшем - Продукцию), в ассортименте, количестве, в сроки, по цене и с качественными характеристиками, согласованными Сторонами в настоящем Договоре и Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями к настоящему Договору.   OOO «_________________», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора _________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем как Покупатель, с одной стороны, и _________________________, в лице директора _______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем как Поставщик, с другой стороны, именуемые в дальнейшем как Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
   
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
   1.1.Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателя электрооборудование (в дальнейшем - Продукцию), в ассортименте, количестве, в сроки, по цене и с качественными характеристиками, согласованными Сторонами в настоящем Договоре и Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями к настоящему Договору.
   1.2.Покупатель обязуется принять поставляемую в его собственность Продукцию и своевременно оплатить ее стоимость в соответствии с условиями настоящего Договора.
   
   2. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО.
   2.1.Качество и комплектность поставляемой Продукции должно соответствовать нормам, стандартам качественных показателей и техническим требованиям, установленным действующими нормативными актами Украины и условиями настоящего Договора, к каждому виду Продукции, и подтверждаться соответствующими сертификатами соответствия и качества.
   2.2. Приемка Продукции осуществляется на основании фактических данных качества и количества в соответствии с обычаями делового оборота. Под обычаями делового оборота Стороны понимают проверку соблюдения Поставщиком условий настоящего Договора в отношении количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки Продукции в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6 (с изменениями и дополнениями) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. №П-7 (с изменениями и дополнениями), в части, не противоречащей условиям настоящего Договора.
   Поставщик обязуется письменно уведомить Покупателя о наличии особых условий приемки отдельных видов Продукции, предусмотренных нормативно-правовыми актами по вопросам стандартизации, если таковые имеются, и предоставить указанные акты Покупателю до осуществления поставки таких видов Продукции. В случае получения от Поставщика на условиях оговоренных выше, нормативно-правовых актов по вопросам стандартизации, регулирующих приемку данных отдельных видов Продукции, Покупатель осуществляет проверку соблюдения Поставщиком условий настоящего Договора в отношении количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки таких видов Продукции в соответствии с оговоренными в них условиями. В противном случае приемка Продукции осуществляется в порядке, оговоренном абзацем первым настоящего пункта Договора.
   2.3. Поставщик гарантирует качество поставляемой Продукции в течение гарантийного срока, установленного к соответствующему виду Продукции, ее соответствие действующим нормам ГОСТ (ТУ) Украины и отвечает перед Покупателем по всем гарантийным обязательствам. Гарантия распространяется на все составные узлы, части и механизмы Продукции поставляемой Поставщиком, при условии соблюдения Покупателем установленных требований и норм эксплуатации соответствующей Продукции и отсутствии механических повреждений на ней. Гарантийный срок на Продукцию составляет 12 месяцев.
   В случае наличия нескольких гарантийных сроков на Продукцию (гарантийный срок эксплуатации, гарантийный срок хранения, гарантийный срок пригодности), Поставщик обязуется письменно сообщить об этом Покупателю и такие сроки должны быть отражены в Спецификациях к настоящему Договору.
   2.4. При обнаружении скрытых недостатков Продукции (не качественности) должен быть составлен соответствующий Акт, в течение 5 дней с момента обнаружения таких недостатков, с обязательным присутствием уполномоченных представителей Поставщика и Покупателя. Акт о скрытых недостатках (не качественности) должен быть составлен в пределах установленного гарантийного срока.
   Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Продукции проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Продукции.
   2.5. В случае выхода из строя Продукции в течение гарантийного срока, Поставщик за свой счет, по выбору Покупателя, либо устраняет обнаруженные дефекты, поломку путем ремонта, либо заменяет ее новой доброкачественной Продукцией, в течение 30 дней с момента письменного обращения Покупателя.
   В случае обнаружения скрытых недостатков в Продукции в течение гарантийного срока, Поставщик за свой счет, по выбору Покупателя, либо устраняет обнаруженные дефекты путем ремонта, либо заменяет ее новой доброкачественной Продукцией, в течение 30 дней с момента письменного обращения Покупателя.
   2.6. Ремонт или замена Продукции в период гарантийного срока подтверждается соответствующим Актом, составленным представителями Сторон.
   2.7. В случае поломки товара в течение гарантийного срока, Покупатель немедленно направляет Поставщику телеграмму, в которой указывает примерную возникшую поломку.
   2.8. В течение 2 суток с момента получения телеграммы, Поставщик обязан, за свой счет, направить уполномоченного специалиста (представителя с удостоверением и доверенностью), для определения причины поломки, о чем подписывается соответствующий акт определения поломки, дефекта.
   2.9. Поставщик обязан за свой счет устранить возникшую неисправность в строк установленный п. 2.5. настоящего договора.
   2.10. Если, специалист Поставщика утверждает, что неисправность либо дефект продукции возник по вине Покупателя в связи с его не правильной эксплуатацией, то в данном случае составляется соответствующий акт определения поломки за подписью представителей сторон и назначается независимая техническая экспертиза. Проведение экспертизы оплачивается Покупателем. При этом Поставщик устраняет возникшую неисправность в установленный п. 2.5. настоящего договора срок.
   2.11. Если выводы независимой экспертизы подтвердят наличие вины Покупателя, то устранение неисправностей осуществляется за счет последнего, покупатель обязан в течении 3-х банковских дней оплатить выставленный Поставщиком счет, связанный с устранением поломки по которой проводилась экспертиза.
   2.12. В случае если выводы независимой технической экспертизы вины Покупателя в поломке эксплуатируемого оборудования не подтверждают, то Поставщик обязан устранить возникшую неисправность за свой счет, кроме того:
   • возместить Покупателю оплату за проведение независимой экспертизы;
   
   3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
   3.1. Поставка Продукции производится партиями в ассортименте, количестве, по ценам, с качественными характеристиками и в сроки, согласованные Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору.
   3.2. Условия поставки Продукции – EXW склад Продавца: ул. Ревякина, 20, согласно «Инкотермс-2000», если иное не оговорено в соответствующих Спецификациях к настоящему Договору. Поставщик своими силами и за свой счет обязан произвести погрузку Продукции на транспорт Покупателя.
   3.3. В случаях, когда Сторонами в Спецификациях оговариваются иные условия поставки, взаимоотношения Сторон будут регулироваться положениями, утвержденными в международных торговых терминах «Инкотермс-2000», с учетом согласованных Сторонами оговорок и условий поставок в соответствующих Спецификациях.
   3.4. О готовности продукции к поставке, Поставщик направляет в адрес Покупателя уведомление, последний в течении 2-х дней с момента получения уведомления, направляет к Поставщику своего уполномоченного представителя, для приемки продукции на складе Поставщика.
   3.5. О приемке продукции составляется соответствующий акт с перечнем продукции, который подписывается уполномоченными представителями сторон с замечаниями либо без замечаний.
   3.6. В случае отсутствия замечаний со стороны представителя Покупателя и его подписи акта приемки продукции, в соответствии с условиями п. 3.5. настоящего договора, Поставщик обязан в течение суток произвести погрузку продукции на транспорт Покупателя.
   3.7. При наличии замечаний со стороны представителя Покупателя, все замечания отражаются в акте приемки продукции, Поставщику дается соответствующий срок на устранение замечаний, при этом срок поставки считается простроченным и Поставщик обязан уплатить пеню в соответствии с условиями п. 5.1. настоящего договора.
   3.8. В доказательство поставки Поставщик обязан предоставить Покупателю, следующие товаросопроводительные документы:
   -счёт-фактуру;
   - паспорт;
   - расходную накладную;
   - сертификат соответствия;
   - сертификат качества;
   - налоговую накладную.
   3.9. Датой поставки считается дата, акта приема передачи Продукции.
   3.10. Поставщик несет все риски утраты или повреждения Продукции, а также все расходы, связанные с поставкой Продукции, до момента ее поставки в согласованный пункт назначения.
   3.11. На Продукцию должна быть нанесена необходимая стандартная маркировка и другие реквизиты, которые могут быть сообщены Покупателем и согласованы с Поставщиком.
   3.12. Упаковка, в которой отгружается Продукция, должна соответствовать установленным в Украине стандартам или техническим условиям и обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность Продукции во время транспортировки и хранения.
   3.13. В случае если Упаковка в которой отгружается продукция не обеспечила сохранность продукции при транспортировке, Поставщик обязан за свой счет заменить испорченные детали либо продукцию полностью.
   3.14. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость Продукции, если иное не указано в соответствующей Спецификации к настоящему Договору.
   
   
   4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
   4.1. Цены на поставляемую Поставщиком Продукцию устанавливаются Сторонами в соответствующих Спецификациях к настоящему Договору.
   Общая стоимость каждой партии поставляемой Поставщиком по настоящему Договору Продукции указывается в соответствующих Спецификациях к Договору.
   4.2. Расчеты за поставляемую Поставщиком Продукцию по настоящему Договору осуществляются Покупателем путем перечисления денежных средств на текущий счет Поставщика в порядке предусмотренном с Спецификациях к данному договору.
   
   5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
   5.1. В случае не поставки, недопоставки или просрочки поставки товара, Поставщик обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного, недопоставленного или не вовремя поставленного товара за каждый день просрочки.
   5.2. В случае просрочки оплаты товара Покупатель обязан уплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более двойной учетной ставки НБУ, действовавшей в период начисления пени до дня фактической оплаты.
   5.3. Споры и разногласия регулируются сторонами по договору, путем устных переговоров, в случае отсутствия взаимного понимания, спор передается на рассмотрения Хозяйственного суда без предъявления претензии.
   
   6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
   6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимого характера (стихийных бедствий, войны, блокады, правительственных решений и т.п. обстоятельств, не зависящих от воли сторон) и непосредственно влияющих на исполнение договора.
   6.2. В случае если такие обстоятельства продолжаются более чем 6 месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему договору. В этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать компенсации возможных убытков от другой стороны.
   6.3. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору в условиях, предусмотренных в п. 6.1., обязана в срок не более 5 дней письменно известить другую сторону (письмо, факс, телекс, телеграф).
   6.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление одной из сторон о невозможности выполнения принятых по настоящему договору обязательств, лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
   
   7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
   7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Стороны пришли к соглашению, что в случае надлежащего исполнения обеими сторонами своих обязательств, срок действия Договора устанавливается до 31.12.2010г. включительно. В случае не исполнения (ненадлежащего исполнения) сторонами (стороной) своих обязательств по настоящему Договору, срок действия Договора продлевается до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.
   Досрочное расторжение настоящего Договора допускается исключительно с согласия обеих сторон. Договор считается расторгнутым после завершения всех расчетов между сторонами.
   7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть внесены при согласии на это обеих сторон и оформляются Дополнительными Соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями к настоящему договору. Спецификации являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
   7.3. Ни одна из сторон не может передать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу без предварительного согласия другой стороны.
   7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
   7.5. Стороны при заключении настоящего Договора оговорили в нем все существенные условия, необходимые по закону для договоров данного вида и предложенные как существенные каждой из Сторон.
   7.6. В соответствии с п. 11.2.3 ст. 11 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» Стороны оговаривают, что Покупатель и Поставщик имеют статус плательщика налога на прибыль на общих основаниях.
   


Автор: ukrix | Відгуки: 0 | Перегляди: 3646 | 22/10/2011 Документи для роботи - Договори

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
ДОГОВОР Об оказании консультационных и посреднических услуг
Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику консультационные и посреднические услуги при отборе и тестировании претендентов на получение работы, рассмотрение рекомендаций, консультирование в вопросах безопасности и охраны промышленных объектов, помещений и гражданских зданий, включая оценку их безопасности , предоставление других коммерческих услуг, включая услуги различного посредничества.

Автор: ukrix |Відгуки:2 | Перегляди:3352 | 20/09/2011 Документи для роботи - Договори
ДОГОВІР ПОСТАВКИ
Постачальник засвідчує, що на момент підписання відповідної видаткової накладної (акту прийому-передачі продукції) він буде власником такої Продукції, Продукція нікому іншому, окрім Покупця не буде продана (поставлена).

Автор: ukrix |Відгуки:4 | Перегляди:3765 | 20/08/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР экспедирования на автомобильные перевозки
Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон при выполнении Экспедитором в интересах Перевозчика услуг, связанных с организацией перевозки грузов в городском, междугородном международном сообщении.

Автор: ukrix |Відгуки:2 | Перегляди:4654 | 06/04/2011 Документи для роботи - Договори
Договор на ведение ремонтно-строительных работ
«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства, произвести комплекс ремонтно-строительных работ (далее работы) по адресу:

Автор: ukrix |Відгуки:9 | Перегляди:3395 | 18/02/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР АРЕНДЫ нежилого помещения (бокса)
Передача имущества в аренду не влечёт за собой передачу Арендатору права собственности на это имущество. Собственником арендованного имущества остаётся Арендодатель, а Арендатор владеет и пользуется им в течение срока аренды.

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:6957 | 20/09/2011 Документи для роботи - Договори