Главная
геміпарез   СЃРІ?то?\'||SLeeP(3)   еритроцити   ѕ?'||SLeeP(3)   ЧИСТОТІЛ   секс   фото   Демодекоз   охранник   статевих   Жінка   аденоміоз   запальний   грудного   банкротство   Мудрий   пухлини   маникюр   Урок   племінний   замш   відділу   вечірні   href   358.  
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Бухгалтерія
Договори
Охорона праці
Посадові інструкції
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
ДОГОВОР АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ  
Як зменшити талію 
Формула ідеального сніданку 
Зимові диєти. Фінська дієта 
Бурштинова кислота 
Детокс –Дієта  
Вам заважають кілограми 
Як продовжити чоловічий оргазм 
Етикет під час занять фітнесом 
Твій імідж картинка або образ 
Масажні подушки вся правда 
Маленькі груди.- Не трагедія! 
Гіперандрогенія 
7 головних помилок молодих мам 
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.  
Поняття творчості свободи і відповідальності 
We Learn English, 7 class, Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Хміль - лікар для жирної шкіри 
Фуд - Розвідка 
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Договори
ДОГОВОР КОМИССИИ НА ИМПОРТ ТОВАРА
Комиссионер по поручению и за счет валютных средств Комитента обязуется совершить от своего имени сделку по покупке товаров, именуемых в дальнейшем "Товар", а также осуществить его ввоз из-за пределов таможенной границы Украины с целью последующей передачи Комитенту, по ценам согласованным Сторонами в Приложении No.1 к настоящему договору.


ДОГОВОР КОМИССИИ НА ИМПОРТ ТОВАРА №
   
   г. ________ "07" сентября 2000 г.
   
   ____________________________, именуемое в дальнейшем "Комитент", в лице _________________________________ действующего на основании Устава общества, с одной стороны,
   и
   Общество с ограниченной ответственностью __________________ именуемое в дальнейшем “Комиссионер” в лице генерального директора ______________________ действующего на основании Устава общества с другой стороны,
   именуемые в дальнейшем "Стороны" заключили настоящий договор о нижеследующем:
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   
   1.1. Комиссионер по поручению и за счет валютных средств Комитента обязуется совершить от своего имени сделку по покупке товаров, именуемых в дальнейшем "Товар", а также осуществить его ввоз из-за пределов таможенной границы Украины с целью последующей передачи Комитенту, по ценам согласованным Сторонами в Приложении No.1 к настоящему договору.
   1.2. За выполнение услуг по покупке Товара Комитент обязуется уплатить Комиссионеру комиссионное вознаграждение в размере 5 (пять) процентов от цены, согласованной Сторонами в Приложении No.1 к настоящему договору.
   1.3. Товар, приобретенный Комиссионером для Комитента, является собственностью Комитента. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего договора производится в г. Донецк, ул. Югославская, 28, по акту Приема-передачи.
   
   2. Качество и количество товара.
   2.1 Приобретенный Комиссионером товар, должна соответствовать по качеству требованиям Комитента (Приложение № 1). Комитент несет ответственность за качество товара.
   2.2 Комитент должен одновременно с товаром передать Комиссионеру Сертификат испытаний машины и Технический паспорт на машину с обязательным указанием стандартной комплектации.
   2.3 Товар должен быть упакован в стандартную деревянную тару. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке морским, автомобильным транспортом. Тара должна быть снабжена креплениями, позволяющими осуществлять погрузочно-разгрузочные работы с использованием спец. техники.
   2.4. Количество поставляемого товара должно соответствовать товаросопроводительным документам на него. В случае обнаружения несоответствия количества товара или его комплектности товаросопроводительным документам Комиссионер обязан в порядке и сроки, согласованные с Комитентом, осуществить допоставку или доукомплектовать товар.
   2.5. Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с момента______. В случае обнаружения отступления от качества товара, скрытых дефектов товара или его работы Комиссионер обязуется за свой счет и своими силами осуществить замену товара в сроки и порядке дополнительно согласованные с Комитентом.
   2.6. Порядок приемки товара по количеству и качеству регулируется Инструкциями, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству» от 15.06.65 г. № П-6 и «О порядке приемки продукции ПТН и ТНП по качеству» от 25.04.66 г. № П-7
   
   3. Условия и срок поставки.
   3.1. Поставка осуществляется силами Комиссионера за счет средств Комитента в срок, оговоренный с Комитентом дополнительно и указанный в Приложениях к Договору.
   3.2. Доставка Товара осуществляется на условиях (в редакции INCOTERMC 2000). Место выгрузки товара – склад Поставщика: г. Донецк, ул. Югославская, 28.
   3.3. Комитент обязан осуществить разгрузочные работы в течение 48 часов с момента захода транспортного средства на территорию выгрузки товара (83008, г. Донецк, ул. Югославская, 28).
   
   
   4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   
   4.1. Комиссионер обязуется:
   4.1.1. сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения настоящего договора;
   4.1.2. заключить от своего имени договор с Продавцом на покупку Товара;
   4.1.3. не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты начала монтажа оборудования предоставить Комитенту письменно всю необходимую информацию для проведения подготовительных работ (инструкции, схемы, требования и т.д.) и подвода инженерных коммуникаций.
   4.1.4. не позднее, чем за одни рабочие сутки сообщить письменно Комитенту о дате и времени прибытия автотранспорта на территорию выгрузки;
   4.1.5. в случае нарушения Продавцом договора, заключенного с Комиссионером, Комиссионер обязан без промедления уведомить об этом Комитента, но не позднее 24 часов с момента, когда он узнал о нарушении;
   4.1.6. по исполнению поручения представить Комитенту отчет с приложением всех необходимых документов, подтверждающих затраты Комиссионера по исполнению настоящего договора в течение 3-х рабочих дней.
   4.2. Комиссионер вправе прибегнуть к услугам третьих лиц для исполнения своих обязательств перед Комитентом, по транспортно-экспедиционному обслуживанию, фрахту судна и страхованию груза, при этом вся ответственность за действия третьих лиц лежит на Комиссионере. Все расходы на оплату услуг третьих лиц выбираются на конкурсной основе из нескольких вариантов и согласовываются с Комитентом.
   4.3. Комиссионер вправе удержать из поступивших от Комитента денежных сумм причитающееся ему в соответствии с настоящим договором вознаграждение, в случае досрочного расторжения договора по инициативе Комитента.
   
   4.4. Комитент обязуется:
   4.4.1. принять от Комиссионера все исполненное по поручению;
   4.4.2. обеспечить Комиссионера техническими и иными материалами, необходимыми для заключения договора с Покупателем;
   4.4.3. своевременно, но не позднее 3-х банковских дней, оплатить Комиссионеру предоставленные им счета на утвержденные расходы, которые будут необходимы для исполнения поручения Комитента, а именно:
   - банковские и комиссионные услуги по покупке и трансферу валютных средств Продавцу «Товара», пенсионного фонда, в соответствии с украинским законодательством;
   - услуги экспресс доставки документов и иных материалов;
   - услуги сторонних организаций связанные с необходимой сертификацией, карантину и подтверждения таможенной стоимости ввозимого товара;
   - услуги таможенной очистки «Товара» при ввозе на территорию Украины и брокеров;
   - транспортные услуги, включая услуги по перевалке груза в порту назначения «Товара», его хранения на таможенных складах;
   - услуги страхования «Товара» при морских и автомобильных перевозках
   - таможенные и обязательные налоговые сборы при таможенной очистке товара, необходимых, для ввоза на таможенную территорию Украины.
   4.4.4. в случае сверх нормативного простоя транспортного средства под выгрузкой товара возместить Комиссионеру санкции, предъявленные перевозчиком;
   4.4.5. выплатить Комиссионеру причитающееся вознаграждение в сроки и на условиях оговоренных в п.п. 1.2. и статье 3 настоящего договора.
   
   5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   
   5.1. Вознаграждение Комиссионеру выплачивается в национальной валюте по курсу НБУ, установленный на день платежа, в следующем порядке:
    - 50% при подписании контракта между Комиссионером и Продавцом Товара.
   - 50% в течении 3-х банковских дней после подписания акта приема передачи оборудования..
   5.2. В случае нарушения сроков оплаты Комиссионеру вознаграждения, Комитент обязан уплатить пеню в размере двойной учетной ставки НБУ, действовавшей в момент просрочки от неоплаченной суммы договора за каждый день просрочки.
   
   6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   
   6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
   6.2. Особые условия Сторон.
    4.2.1. Комиссионер несет ответственность за поставку « Товара», в соответствии с заключенным внешнеэкономическим контрактом.
   В случае непоставки товара свыше 60 дней от согласованной даты, Комитент вправе расторгнуть Договор комиссии досрочно без выплаты комисиссионного вознаграждения и возмещения затрат Комиссионера. В этом случае Комиссионер обязан осуществить возврат полученного от Комитента 50 % комиссионного вознаграждения в течение 3 банковских дней, с момента получения от Комитента требования о возврате.
    4.2.2. Комиссионер несет ответственность за своевременное сообщение Комитенту в письменной форме о необходимости проведения подготовительных работ, площадки, инженерных коммуникаций, подъемных механизмов и др. для проведения монтажных и пусконаладочных работ силами Комитента.
    4.2.3. Комитент обязуется своевременно и с надлежащим качеством подготовить подходящую площадку для монтажа, подвод своими силами необходимых инженерных коммуникаций, подъемно-транспортными средствами и механизмами, рабочей силой, в соответствии с полученными от Комиссионера инструкциями и требованиями.
   4.2.5. Сторона, нарушившая настоящие особые условия ответственности Сторон, несет персональную ответственность, за допущенное нарушение и не вправе предъявлять никаких материальных претензий Стороне, добросовестно исполнившей свои обязательства.
   4.2.6. Ответственность Комитента за нарушение внешнеэкономических договоров поставки товара ограничивается взятыми на себя обязательствами в рамках настоящего Договора комиссии.
   4.2.7. Меры имущественной ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства, действующего на территории Украины.
   
   7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
   
   7.1. Договор может быть досрочно прекращен по взаимному соглашению сторон, причем:
   - если Договор расторгается по инициативе Комитента после заключения внешнеэкономического контракта с Продавцом «Товара», Комитент обязан уплатить Комиссионеру все расходы и штрафные санкции, предусмотренные внешнеэкономическим контрактом, в соответствии со счетом Продавца.
   - если Договор расторгается по инициативе Комиссионера, он должен вернуть в течении 5 рабочих дней все перечисленные средства Комитенту с уплатой процентов исходя из средней ставки кредитования коммерческими банками Украины и уплатить штраф в размере 20 % от суммы договора.
   7.2. Комиссионер обязан известить Комитента в течении 3-х дней с момента возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих заключению сделки на покупку товара на условиях, предложенных Комитентом, а также осуществить возврат ранее полученных денежных средств от Комитента в течении 3-х банковских дней с момента получения подтверждающих документов.
   7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента подписания их сторонами.
   
   8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента надлежащего исполнения сторонами обязательств по пункту 1.1 настоящего договора.
   8.2. Приложение № 1 к настоящему дополнению является его неотъемлемой частью.
   8.3. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий договор необходимые дополнения либо изменения, которые будут иметь силу, если подписаны уполномоченными представителями Сторон.
   8.4. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
   8.5. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством.
   8.6. Стороны договорились, что факсимильные копии документов с оригинальной печатью одной из Сторон договора имеют юридическую силу до замены их оригиналами.
   8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, применяются положения действующего законодательства Украины.
   8.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
   9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
   


Автор: ukrix | Відгуки: 0 | Перегляди: 5227 | 25/02/2012 Документи для роботи - Договори

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
ДОГОВІР ПОСТАВКИ
Постачальник засвідчує, що на момент підписання відповідної видаткової накладної (акту прийому-передачі продукції) він буде власником такої Продукції, Продукція нікому іншому, окрім Покупця не буде продана (поставлена).

Автор: ukrix |Відгуки:4 | Перегляди:3921 | 20/08/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателя электрооборудование (в дальнейшем - Продукцию), в ассортименте, количестве, в сроки, по цене и с качественными характеристиками, согласованными Сторонами в настоящем Договоре и Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями к настоящему Договору.

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3741 | 22/10/2011 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР ПОДРЯДА
одрядчик обязуется выполнить на условиях, определенных в данном Договоре Подряда (далее – Договор) ____________________________ (далее за текстом этого Договора – Работы), а Заказчик обязуется принять выполненные надлежащим образом работы и оплатить их стоимость Подрядчику на условиях, определенных данным Договором.

Автор: ukrix |Відгуки:5 | Перегляди:4268 | 22/10/2011 Документи для роботи - Договори
Цивільно-правовий договір
Виконавець виконує роботу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи, не має права на одержання допомоги із соціального страхування, не сплачує страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:3019 | 25/02/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР ПОДРЯДА
Подрядчик, в соответствии с лицензией обязуется выполнить поставку оборудования, на условиях, определенных в данном Договоре Подряда (далее – Договор) и монтаж поставленного оборудования

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3167 | 07/09/2012 Документи для роботи - Договори